Hallinnointi

Sijoittajayhteydet

Tiedonantopolitiikka

LeadDesk Oy:n (”LeadDesk tai ”Yhtiö”) osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Finland -markkinapaikalla.

LeadDesk noudattaa toiminnassaan Suomessa voimassa olevia lakeja ja asetuksia. Yhtiön hallinnointi perustuu osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen), arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen), EU-lainsäädännön, muun lainsäädännön, yhtiöjärjestyksen, Nasdaq Helsinki Oy:n First North Rulebook -sääntöjen ja sisäpiiriohjeistuksen sekä viranomaisten ohjeistuksen noudattamiseen. Koska LeadDeskin osake on kaupankäynnin kohteena First North Finland -markkinapaikalla, ei se ole velvollinen noudattamaan Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n laatimaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2015.

Tiedonantopolitiikan tarkoituksena on määritellä ne sisäiseen ja ulkoiseen viestintään sekä sijoittajasuhteisiin liittyvät toimintatavat, joita LeadDesk Oy noudattaa ulkoisessa tiedottamisessaan.

LeadDeskin hallitus on hyväksynyt yhtiön sisäisen tiedonantopolitiikan 14.1.2019 ja sitä päivitetään tarvittaessa.
Yhtiön First North Rulebook -sääntöjen mukaisena Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy (”Hyväksytty Neuvonantaja”).

Tavoitteet ja keskeiset tiedonantoperiaatteet add

LeadDesk on sitoutunut viestimään aktiivisesti ja avoimesti kaikkien osapuolten kanssa riippumatta siitä, onko tieto myönteistä tai kielteistä Yhtiölle. Yhtiö pyrkii kaikissa viestintätilanteissa varmistamaan, että kaikilla sen sidosryhmillä on samanaikaisesti ja oikea-aikaisesti saatavilla olennaiset ja riittävät tiedot Yhtiön osakkeen oikean arvotuksen tueksi.

LeadDesk on sitoutunut kommunikoimaan aktiivisesti ja avoimesti kaikkien osapuolten kanssa huolimatta siitä onko tieto Yhtiön kannalta positiivista vai negatiivista. LeadDeskin viestintä perustuu faktoihin ja läpinäkyvyyteen, rehellisyyteen, tasapuolisuurteen sekä aktiivisuuteen.

Viestinnän ja sijoittajasuhteiden vastuualueet add

Yhtiön tiedottamisesta vastaa toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan antamien ohjeiden mukaan myös muu Yhtiön johtoon kuuluva voi antaa lausuntoja Yhtiön puolesta. Koko hallituksen antamat lausunnot antaa yleensä hallituksen puheenjohtaja. Hallituksen puheenjohtaja antaa lausunnot Yhtiön puolesta Yhtiön omistusrakenteesta, Yhtiön kannalta merkittävistä strategisista asioista tai toimitusjohtajaa koskevista asioista.

Tiedotuskanavat add

LeadDeskin pääasiallinen ajantasaisen tiedon kanava on yhtiön verkkosivut (sijoittajat.leaddesk.com), joka on tasapuolisesti kaikkien sijoittajien saatavilla. Yhtiötiedotteet ovat saatavilla viiden vuoden ja vuosikertomukset ja muut raportit kymmenen vuoden ajan.

Yhtiö toteuttaa ulkoisen tiedottamisen pääasiassa Cisionin tiedottamisjärjestelmän sekä Yhtiön verkkosivujen kautta. Viestinnästä vastaava henkilö on velvollinen toimittamaan yhtiötiedotteet Nasdaq Helsingille ja päämedioille ja välittämään lehdistötiedotteet medialle.

Raportointi- ja julkaisukielet add

Yhtiön virallinen raportointikieli on suomi.

Tiedonantovelvollisuus ja tiedottaminen add

Yhtiön tiedotteet jakautuvat kahteen kategoriaan: yhtiötiedotteisiin ja lehdistötiedotteisiin.

Hallitus hyväksyy tilinpäätökset, osavuosikatsaukset, puolivuotiskatsaukset, tulosvaroitukset ja muut merkittävät yhtiötiedotteet. Toimitusjohtaja hyväksyy muut yhtiötiedotteet, paitsi milloin hän on estynyt, jolloin yhtiötiedotteen hyväksyy talousjohtaja.

LeadDesk julkistaa suoraan sitä koskevan sisäpiiritiedon MAR:n mukaisesti mahdollisimman pian. Sisäpiiritieto julkaistaan yhtiötiedotteena. LeadDesk voi omalla vastuullaan lykätä julkistamista, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) tiedon välitön julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi Yhtiön oikeutetut edut,
b) julkistamisen lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan ja
c) kyseisen tiedon säilyminen luottamuksellisena pystytään takaamaan

LeadDeskillä on sisäinen prosessi sisäpiiritiedon arviointiin ja julkistamiseen sekä julkistamisen lykkäämisedellytysten ja keston arviointiin ja seurantaan. LeadDesk huolehtii lykkäämisedellytysten täyttymisen jatkuvasta seurannasta ja valmiudesta julkistaa tiedot välittömästi mahdollisessa tietovuototilanteessa.

LeadDesk toimittaa Finanssivalvonnalle tiedon julkistamisen lykkäämisestä välittömästi tiedon julkistamisen jälkeen. Lisäksi selvitys julkistamisen lykkäämisen edellytysten täyttymisestä toimitetaan pyydettäessä Finanssivalvonnalle. LeadDesk julkistaa ja säilyttää verkkosivustollaan vähintään viiden vuoden ajan kaikki sisäpiiritiedot, jotka sen on julkistettava.

Yhtiötiedotteet add

LeadDesk julkistaa mahdollisimman pian yhtiötiedotteella kaiken sellaisen yhtiöön tai sen osakkeeseen liittyvän tiedon, joka on riittävän täsmällistä ja luottamuksellisia ja jolla, jos se julkistettaisiin, todennäköisesti olisi huomattava vaikutus yhtiön osakkeen hintaan ottaen huomioon soveltuvan lainsäädännön sekä First North Rulebook -sääntöjen, Nasdaq Helsinki Oy:n ohjeet ja viranomaisten ohjeistuksen. Tällaisia asioita voivat muun muassa olla:

• liiketoimintajärjestelyt,
• yritysjärjestelyt,
• investoinnit,
• taloudelliset järjestelyt ja
• viranomaisratkaisut.

Lisäksi yhtiö tiedottaa yhtiötiedotteena muun muassa:

• yhtiökokouskutsun
• yhtiökokouksen päätökset
• omien osakkeiden hankinta ja luovutus
• johdon liiketoimet.

Lehdistötiedotteet add

LeadDesk voi julkaista lehdistötiedotteita tai muita tiedotteita Yhtiön liiketoimintaan liittyen, jotka eivät täytä yhtiötiedotteiden kriteereitä, mutta joiden Yhtiö katsoo olevan Yhtiön sijoittajien, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien yleisen edun mukaista.

Taloudellinen raportointi add

LeadDesk julkaisee sen taloudellista tilannetta ja puolivuotiskatsausta, tilinpäätöstä ja hallituksen selontekoa koskevat tiedot. Yhtiö julkaisee tiedon sen taloudellisesta tilanteesta ennen tilikauden alkua julkaistun aikataulun mukaisesti LeadDeskin verkkosivuilla.

Hiljainen jakso ja suljettu ikkuna add

Yhtiö noudattaa 30 päivän hiljaista kautta ennen tulosjulkistusta. Yhtiön edustajat eivät tapaa tuona aikana pääomamarkkinoiden edustajia eikä talousmediaa eivätkä ole heihin yhteydessä.

LeadDesk noudattaa MAR:n mukaista 30 päivän suljettua ikkunaa, minkä aikana LeadDeskin sisäpiirissä toimivat henkilöt eivät saa käydä kauppaa Yhtiön arvopapereilla tai muilla rahoitusvälineillä omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun.

Näkymät ja tulosvaroitukset add

Yhtiö julkistaa tulosvaroituksen mahdollisimman pian, kun Yhtiö arvioi, että sen taloudellinen asema on muuttunut merkittävästi aikaisemmin ilmoitettuun verrattuna. Tulosvaroitus voi merkitä huonompaa tai parempaa kehitystä aikaisemmin oletettuun verrattuna.

Yhtiö ei kommentoi analyytikoiden ennusteita Yhtiöstä eikä Yhtiöllä ole vastuuta heidän arvioistaan.

Huhut ja tietovuodot add

LeadDesk ei kommentoi markkinoilla liikkuvia huhuja, ellei ole välttämätöntä korjata virheellistä tai harhaanjohtavaa tietoa. LeadDesk voi julkaista yhtiötiedotteen väärän tai harhaanjohtavan tiedon korjaamiseksi tai antaakseen tasapuolisuuden nimissä oikean tiedon markkinoille, jos huhu on omiaan vaikuttamaan merkittävästi LeadDeskin rahoitusvälineiden hintaan.

Jos sisäpiiritieto koskien LeadDeskia on vuotanut kolmansille osapuolille, joilla ei ole salassapitovelvollisuutta tai sisäpiiritiedon salassapitoa ei voida muuten turvata, LeadDesk julkaisee yhtiötiedotteen asiasta mahdollisimman pian.

Kriisiviestintä add

Kriisitilanteessa LeadDeskin toimitusjohtaja, tai hänen estyneenä ollessaan hallitus, kokoaa kriisinhallintaryhmän vastaamaan tilanteesta ja siihen liittyvästä viestinnästä.