Sijoittajat

Liputusilmoitukset

Liputusilmoitukset

LeadDesk Oyj:n osakkeenomistajalla on velvollisuus ilmoittaa omistusosuuksiensa muutoksista yhtiölle ja yhtiön on julkistettava liputusilmoitus yhtiöitiedotteena mahdollisimman pian ilmoituksen saatuaan.

Liputussääntelyllä pyritään turvaamaan sijoittajien mahdollisuus saada tietoa listayhtiön omistus- ja vallankäyttörakenteesta ja sen muutoksista. Ilmoitus on tehtävä, kun omistus- tai ääniosuus saavuttaa tai ylittää taikka alittaa 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 90 prosenttia tai kaksi kolmasosaa yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä.

Liputusilmoituksen tulee sisältää Finanssivalvonnan liputuslomakkeen sisältämät tiedot. Mallilomake löytyy Finanssivalvonnan verkkosivuilta.

Liputuslomakkeen voi lähettää osoitteeseen transactions@leaddesk.com

LeadDeskin vastaanottamat arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaiset liputusilmoitukset löytyvät alla olevasta taulukosta.