Sijoittajat

Liputusilmoitukset

Liputusilmoitukset

LeadDesk Oyj:n osakkeenomistajalla on velvollisuus ilmoittaa omistus- ja ääniosuuksiensa muutoksista yhtiölle ja Finanssivalvonnalle ilman aiheetonta viivytystä. Ilmoitus on kuitenkin tehtävä viimeistään seuraavana kaupankäyntipäivänä sen jälkeen, kun osakkeenomistaja sai tietää tai hänen olisi pitänyt tietää liputusrajan rikkovasta transaktiosta. LeadDeskin on julkistettava liputusilmoitus yhtiötiedotteena ilman aiheetonta viivytystä.

Liputussääntelyllä pyritään turvaamaan sijoittajien mahdollisuus saada tietoa listayhtiön omistus- ja vallankäyttörakenteesta ja sen muutoksista. Ilmoitus on tehtävä, kun omistus- tai ääniosuus saavuttaa tai ylittää taikka alittaa 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 90 prosenttia tai kaksi kolmasosaa yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä.

Liputusilmoituksen tulee sisältää Finanssivalvonnan liputuslomakkeen sisältämät tiedot. Mallilomake löytyy Finanssivalvonnan verkkosivuilta.

Liputuslomakkeen voi lähettää osoitteeseen transactions@leaddesk.com. Lisäksi liputusilmoitus on lähetettävä erikseen Finanssivalvonnalle osoitteeseen liputukset(at)finanssivalvonta.fi.

LeadDeskin vastaanottamat arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaiset liputusilmoitukset löytyvät alla olevasta taulukosta.