Hallinnointi

Sisäpiirihallinto

Sisäpiirihallinto

Sisäpiiritietoa koskevissa asioissa LeadDesk ja sen konserniyhtiöt noudattavat sovellettavaa lainsäädäntöä, kuten MAR:ia ja Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeistusta.

LeadDesk pitää hankekohtaista sisäpiiriluetteloa sellaisista hankkeista, jotka ovat sisäpiirintietoa. Yhtiö on arvioinut, että sillä ei ole sellaisia pysyviä sisäpiiriläisiä, joista olisi tarpeen pitää sisäpiiriluettelon erillistä täydennysosiota.

Sisäpiiriluetteloon merkitylle henkilölle ilmoitetaan kirjallisesti tämän kuulumisesta sisäpiiriluetteloon ja tästä johtuvista velvoitteista, sekä sisäpiirikauppoihin ja sisäpiirintiedon laittomaan ilmaisemiseen sovellettavista seuraamuksista.

LeadDesk julkistaa suoraan sitä koskevan sisäpiiritiedon MAR:n mukaisesti mahdollisimman pian. Sisäpiiritieto julkaistaan yhtiötiedotteena. LeadDesk voi omalla vastuullaan lykätä julkistamista, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) tiedon välitön julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi Yhtiön oikeutetut edut,
b) julkistamisen lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan ja
c) kyseisen tiedon säilyminen luottamuksellisena pystytään takaamaan

LeadDeskillä on sisäinen prosessi sisäpiiritiedon arviointiin ja julkistamiseen sekä julkistamisen lykkäämisedellytysten ja keston arviointiin ja seurantaan. LeadDesk huolehtii lykkäämisedellytysten täyttymisen jatkuvasta seurannasta ja valmiudesta julkistaa tiedot välittömästi mahdollisessa tietovuototilanteessa.

LeadDesk toimittaa Finanssivalvonnalle tiedon julkistamisen lykkäämisestä välittömästi tiedon julkistamisen jälkeen. Lisäksi selvitys julkistamisen lykkäämisen edellytysten täyttymisestä toimitetaan pyydettäessä Finanssivalvonnalle. LeadDesk julkistaa ja säilyttää verkkosivustollaan vähintään viiden vuoden ajan kaikki sisäpiiritiedot, jotka sen on julkistettava.