LeadDesk Oyj:n yhtiöjärjestys

 

1 § Yhtiön toiminimi
Yhtiön toiminimi on LeadDesk Oyj ja rinnakkaistoiminimi on LeadDesk Ltd.

2 § Yhtiön kotipaikka
Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

3 § Yhtiön toimiala
Yhtiön toimiala on internetin yli tarjottavat tuotteet ja palvelut sekä muut informaatioteknologian hyödyntämiseen perustuvat tuotteet ja palvelut, sekä näihin liittyvä konsultointi. Lisäksi yhtiö voi omistaa, ostaa, myydä, hallita ja vuokrata huoneistoja, kiinteistöjä, arvopapereita, osakkeita, osuuksia ja oikeuksia sekä kotimaassa että ulkomailla.

4 § Osakkeet
Yhtiöllä on yksi osakesarja.

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään ilmoittautumisajan päätyttyä.

5 § Yhtiön hallinto
Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu yhdestä viiteen varsinaista jäsentä ja ainakin yksi varajäsen, jos hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee toimikaudekseen keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

6 § Yhtiön edustaminen
Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen jäsenet kaksi yhdessä sekä toimitusjohtaja yksin. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

7 § Kokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Kutsu on toimitettava osakkeenomistajille ilmoituksella, joka julkaistaan yhtiön internet-sivuilla.

Oikeus osallistua kokoukseen on sillä, joka on ilmoittautunut yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta

8 § Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

esitettävä
1. tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus sekä
2. tilintarkastuskertomus

päätettävä
3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
6. hallituksen jäsenten lukumäärästä
7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista

valittava
8. hallituksen jäsenet ja tarvittaessa heille varajäsenet
9. tilintarkastaja ja hänelle tarvittaessa varamies.

9 § Tilintarkastaja
Yhtiöllä on vähintään yksi varsinainen KHT-tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja, tai vaihtoehtoisesti vähintään yksi tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastaja.

Tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.